De Groene Amsterdammer, 5 oktober 1995

Scientology vist achter het Net


Eigenlijk zijn de getuigenissen van Scientology-lid Gerry Scarff veel erger.
Scarff werd in 1993 onder ede verhoord over de sekte, en vertelde uitgebreid
over de handelswijze van de advocaten van Scientology, het kantoor Bowles &
Moxon (zelf uiteraard ook leden van Scientology).
Dat leidde tot een verklaring die honderden pagina=92s bestreek en die je de
haren te berge doen rijzen. Vanwege de goede smaak volsta ik met de
samenvatting van de verdediging, advocaat Berry: =93In zijn getuigenis heeft
Scarff verklaringen afgelegd over diverse misdadige en onrechtmatige
activiteiten waartoe opdracht werd gegeven door advocaten van Bowles &
Moxon, of waarover in hun aanwezigheid werd gesproken, zoals: bedreigingen
met de dood; de Fair Game doctrine van Scientology; plannen om de
voorzitster en de advocaat van het Cult Awareness Network [een organisatie
die informatie over sektes geeft] te vermoorden; intimidatie van getuigen;
instructies aan leden om zelfmoord te plegen; pogingen om onderzoek naar en
rechtszaken tegen Scientology te verhinderen of anderszins te dwarsbomen;
oneigenlijke rechtszaken aan te spannen; financie:le zwendel te plegen;
leugens en oplichting te begaan; en vergelijkbare activiteiten.
	Niet dat deze opsomming uitzonderlijk is. Vanwege vergelijkbare misdaden
als bovengenoemd loopt er in Spanje een grote zaak tegen Scientology;
hangende het proces moest de sekte honderdzestig miljoen pesetas, oftewel
ruim twee miljoen gulden borg betalen.

De sekte werd opgericht door de sf-schrijver L. Ron Hubbard. In 1950
publiceerde hij *Dianetics*, een quasi-psychotherapeutische handleiding.
Hubbard wist een groep mensen om zich heen te verzamelen en nadat de
Dianetics-beweging in juridische problemen raakte, maakte hij er een kerk
van: *The Church of Scientology* (CoS). Door die kerk-status hoefde de sekte
voorts geen belastingen meer te betalen. De sekte is streng hie:rarchisch
opgebouwd, streeft naar de wereldheerschappij en beschikt over een eigen
inlichtingendienst, de *Office of Special Affairs* - een geheime dienst waar
volgens velen een middelgroot land jaloers op kan zijn. Afvallige leden
worden stelselmatig geintimideerd en CoS probeert hen door middel van dead
agenting - roddel verspreiden, twijfel zaaien - uit te schakelen.
	Artikelen, boeken en uitzendingen waarin CoS wordt bekritiseerd, zijn
regelmatig doelwit van de sekte. Bibliotheekboeken worden gestolen,
tijdschriften opgekocht en uit bladen in openbare bibliotheken worden
kritische artikelen door leden van CoS met een scheermesje verwijderd.
Critici zijn voor de sekte sowieso fair game - mensen op wie de jacht
geopend mag worden. CoS maakt er een gewoonte van bladen en omroepen te
vervolgen; op de lijst van gedaagden prijken *Time*, *The Washington Post*,
*Readers Digest* en *CBS*. Deze maand wonnen zowel een Brits als een
Australisch tv-programma zaken die CoS tegen hen had aangespannen om de
uitzending van documentaires te verhinderen; ook de EO herinnert zich nog
dat toen zij een BBC-documentaire over de sekte wilden uitzenden, ze onder
politiebegeleiding de studio moesten verlaten.

Momenteel vecht de sekte tegen het openbaar houden van een andere
getuigenis: die van voormalig sekte-lid Steven Fishman. Fishman werd in 1988
veroordeeld wegens financie:le malversaties. Eenmaal in de gevangenis nam
hij afstand van de sekte, daarbij geholpen door de pychiater Geertz. Toen de
twee zich in een interview met *Time Magazine* in 1991 negatief over de CoS
uitlieten, begon die prompt een proces. Fishman stelde in zijn verweer dat
de sekte zich schuldig maakte aan illegale en misdadige praktijken en dat
hij de fraudes niet op eigen initiatief had begaan, maar opdracht van hen
had gekregen. Hij bracht stukken van de sekte in om te bewijzen dat hij door
CoS gemanipuleerd, gei:ntimideerd en gehersenspoeld was.
	Fishman was voor zijn arrestatie een vrij prominent lid. Volgens de
discipline van de sekte moet ieder lid cursussen volgen om een hoger niveau
te bereiken. Die cursussen zijn peperduur, en er zijn er nogal wat. Voor
jezelf hebt schoongemaakt en iets voorstelt in de interne hie:rarchie,=
 ben
je al snel tienduizenden guldens kwijt. Met het behalen van OT IX is naar
schatting driehondervijftig duizend dollar gemoeid. Fishman had braaf
betaald en hard gestudeerd, en bezat derhalve het materiaal van een aantal
OT-levels. Wie alle OT=92s heeft gevolgd, heeft in de terminologie van
Scientology de brug gepasseerd en behoort daarna tot de meest verheven
mensen van de wereld.
	Fishman bracht zijn OT-stukken in zijn proces in, en daarmee werden ze
officieel publiek gemaakt: ze waren onderdeel van zijn dossier en zijn
verklaring was in de rechtbankbibliotheek vrij opvraagbaar. Op verzoek
leverde de griffie tegen adminstratiekosten kopiee:n van zijn verklaring,
die bekend staat als de Fishman Affidavit.

De door Fishman ingebrachte OT's laten zich lezen als een mengeling van
 een
slechte sf-roman en afmattende kruisverhoren. Kort samengevat staat erin dat
de aarde miljoenen jaren gelden door Xenu, het opperhoofd van het Galactisch
Universum, werd gebruikt als dumpplaats: alle kosmische misdadigers werden
naar onze planeet verbannen. Toen de aarde overbevolkt raakte met dit
zooitje ongeregeld, zorgde Xenu voor kernexplosies. Alle misdadigers
stierven, maar hun deeltjes bleven in de aardse atmosfeer. Deze body
thetans bestaan nog steeds en ieder mens op aarde is ervan doordrongen;=
 dat
is de reden waarom wij mensen ziek, ongelukkig, psychisch labiel of
anderszins niet in orde zijn. Scientology leert haar leden hoe ze zich van
deze thetans kunnen =91schoonmaken=92 - en dat nu staat in die OT=92s,=
 de
Operating Thetans.
	De voorgeschreven procedures bevatten klassieke technieken om mensen murw
te maken. Een voorbeeld uit OT II: de ijverige leerling moet, onder toezicht
van een zogeheten auditor, een leermeester, tegenstrijdige noties=
 herhalen
en ze zich in zijn hoofd inprenten - een beproefde methode om iemand tot
waanzin te drijven. You Should Survive. You Shouldn't Survive. You Can
Survive. You Can't Survive. He Must Survive. He Mustn't Survive. He Should
Survive. He Shouldn't Survive.
	Wie het eenmaal tot OT VII heeft geschopt, krijgt opdrachten als deze: 1=
.
Zoek wat planten, bomen, etc, en communiceer met elk van hen totdat je weet
dat ze je communicatie hebben ontvangen. 2. Ga naar een dierentuin of een
plaats waar veel dieren zijn, en communiceer met elk van hen totdat je weet
dat ze je communicatie hebben ontvangen, en zo mogelijk, hebben
teruggestuurd. (OT7-48)

Hoewel deze OTs al langer buiten Scientology bekend waren, prikkelde het
feit dat ze nu in een rechtbankstuk verkrijgbaar waren de nieuwsgierigheid.
Er waren veel mensen die wel eens wilden weten wat die cursussen op hoog
niveau precies inhielden. De sekte wilde echter koste wat kost voorkomen dat
buitenstaanders of lagere sekte-leden de stukken zouden zien en trof haar
maatregelen. Helena Kobrin, de advocaat van RTC - een soort overkoepelend
orgaan van CoS - schreef hoe ze dat deden: Dit materiaal was dusdanig
belangrijk voor mijn clie:nt, dat er *elke dag* leden naar de rechtbank
gingen om het materiaal te lenen (..), zodat anderen geen toegang tot de
stukken konden krijgen. De sekte claimde het auteursrecht op de=
 geciteerde
OTs, stelde bovendien dat haar handelsgeheimen ermee werden geschonden en
dat ze daardoor inkomsten dierf (de OTs werden immers duur verkocht), en
eiste dat de rechtbank het dossier sloot. Na jarenlang getouwtrek werd het
Fishman Affidavit op 15 augustus jl. tijdelijk gesloten, hangende een nieuw
onderzoek; de rechter stelde tevens dat er onderwijl geen nieuwe kopiee:n
verspreid mochten worden.
	Maar het stuk was toen allang buiten de rechtbankbibliotheek beschikbaar.
Voor een halve dollar administratiekosten per pagina had de griffie het
immers aan belangstellenden opgestuurd. Het complete Affidavit was inmiddels
ingescand en verscheen op Internet, was via BBSen te lezen en werd=
 vrijwel
dagelijks gepost in een discussiegroep over de sekte,
alt.religion.scientology. Waarop Scientology in het geweer trad tegen
Internet en aan een uitputtingsslag begon. Berichten waarin de vindplaats
van het document werd gemeld, werden gewist door middel van vervalste
cancel-messages; de nieuwsgroep alt.religion.scientology (a.r.s.) - werd
valselijk bijna opgeheven; providers werden bestookt met advocatenbrieven.
Een anonymous remailer (een syteem dat de naam van de afzender weghaalt),
die door critici van de sekte uit voorzorg wordt gebruikt om in a.r.s. te
posten, werd overvallen. Een aantal mensen die het document beschikbaar
stelden en van wie de naam werd achterhaald, werden gedaagd en vervolgd.
	De sekte liet onder meer het computersysteem van FactNet (Fight Against
Coercive Tactics, een on-line archief over de sekte) in beslag nemen. Vorige
week vonniste de rechter dat de inbeslagneming onrechtmatig was en eiste hij
dat CoS de spullen zou terugbezorgen. Dat CoS deze zaak heeft verloren,
geeft niet volgens Hubbard: De wet kan heel makkelijk gebruikt worden om
mensen lastig te vallen. (..) Wanneer je [zo iemand] maar voldoende
intimideert, is dat meestal voldoende om hem beroepsmatig kapot te maken.
Indien mogelijk moet hij volledig gerui:neerd worden.

Thans is Internettend Nederland aan de beurt. Op 5 september jl. vielen een
deurwaarder, een slotenmaker en twee uit Amerika overgevlogen
CoS-computerdeskundigen XS4ALL binnen en legden beslag op de computers: een
van de gebruikers van deze provider had het Fishman Affidafit op zijn
homepage staan. (De ware reden is overigens vermoedelijk dat ook bij XS4ALL
een anonymous remailer heeft gedraaid vanwaaraf in a.r.s. werd gepost.) De
sekte eiste dat XS4ALL het stuk zou verwijderen; die weigerde. XS4ALL is net
als andere providers van mening dat ze dat recht niet heeft, en vergelijkt
zich met een dienstverlenend bedrijf: wat gebruikers doen, is hun
verantwoordelijkheid niet. De gebruiker in kwestie, Fonss, haalde Fishman
van zijn homepage af toen hij door zn provider van de zaak op de hoogte
werd gesteld.
	De opschudding in Nederland was enorm. XS4ALL ontving een vloed van
steunbetuigingen en geschrokken reacties. Wat meer was: binnen de kortste
keren zette een andere gebruiker, Johanw, het document op zijn homepage.
Nadat hij een waarschuwend mailtje van CoS kreeg, verwijderde hij het en
deelde dat overal mee. Een paar anderen zetten uit protest hetzelfde
document op hun homepage bij andere providers en kondigden dat eveneens aan:
DVanGeely bij DDS, ik bij Planet Internet, Newkid bij Cistron. Dat=
 gebeurde
onder het motto dat publiek toegankelijke documenten ook inderdaad publiek
toegankelijk hoorden te zijn en dat er weliswaar auteursrecht rustte op de
geciteerde passages, maar dat die niet werden geschonden wanneer het
rechtbankstuk in zijn geheel werd geplaatst.
	Toen ook Tweede Kamer-lid Oussama Cherribi (VVD) het stuk op 22 september
op zijn homepage zette, ontstond een sneeuwbal-effect. Zijn stap leidde tot
meer publiciteit voor het geval. En a.r.s stond versteld: een politicus die
het aandurfde Fishman te plaatsen? Meer mensen volgden, waaronder Marcel
Mo:ring, en later die week ook Tros On-line. Tientallen mensen doen
inmiddels mee: de ene Fishman-homepage na de andere kwam in Nederland
beschikbaar. Eind sptember waren het er bijna *zestig*.
	Het wachten is nu op CoS. Een aantal mensen en providers hebben e-mailtjes
van Kobrin ontvangen waarin gedreigd wordt met gerechtelijke stappen. Een
paar kleinere providers - Cistron, Luna en Dataweb - hebben inmiddels
brieven gekregen van het advocatenkantoor Nauta Dutilh, waarin die namens
Scientology eisen dat de homepages worden verwijderd; het gerucht doet de
ronde dat ook Euronet zon brief heeft ontvangen. XS4ALL had m al.
	Een aantal mensen is vastberaden om door te gaan en het tot een zaak te
laten komen. Ze menen het recht te hebben dit gerechtelijke stuk te
publiceren. Sterker: dat dat noodzakelijk is. Deels omdat het wangedag van
de CoS op Internet onaanvaardbaar is, met al dat cancellen van berichten en
vervolgen van critici op het net. En om andere redenen. Hoe kan een stuk dat
allang in de openbaarheid is - de OTs cirkuleren al jaren - daaruit
verwijderd worden? Wat is dat voor een religie, die niet verspreid wil
worden en die haar aangangers verbiedt inzage te geven in wat ze te wachten
staat? Die haar rituelen als *handelsgeheim* beschouwt en daar woekerprijzen
voor vraagt? Deelnemer Marcel Mo:ring: Alle grote wereldgodsdiensten zijn
doorzichtig. Hun bronteksten zijn voor iedereen ter inzage en mogen
vrijelijk geciteerd worden. Als een beweging zich laat voorstaan op haar
kerkelijke of religieuze karakter, mogen wij dan niet eisen dat
 een
ieder zich inzicht kan verschaffen in de teksten die aan die beweging en
haar overtuigingen ten grondslag liggen? Dat alle geschriften met betrekking
tot rites, gedragslijnen etc. voor iedereen toegankelijk zijn?
	Ondertussen kijkt de nieuwsgroep a.r.s ademloos toe: mocht het hier tot een
zaak komen, en mocht Scientology die verliezen, dan is Fishman eindelijk
vrij op het Net. Want in welk land je hem kunt vinden, doet er niet toe: met
een Internet-verbinding haal je hem van elke plaats op.


Bronnen:
-  *Der Spiegel*, 25 september 1995;
-  L. Ron Hubbard: *The dissemination of material* (onderdeel van het
Fishman Affidavit);
-  Hof van Madrid, D / Previas 2663/84, december 1994;
-  Steven Fishman: *Statement*, 29 april 1994;
-  Fishman Affidavit: Central District Court of California, Case no.
91-6426 HLH (Tx), 4 april 1994;
-  Scarffs verklaring: Central District Court of California, Case No. CV
91 6426 HLH (Tx), 3 mei 1993;
-  e-mail van Helena Kobrin aan mij, 29 september 1995; -
alt.religion.scientology.


Een lijst met alle deelnemende homepages is te vinden op
http://www.iaehv.nl/users/paul/fishman/fishnet.html (The FishNet).
Scarffs getuigenis:=20
  ftp://ftp.netcom.com/pub/mo/modemac/factnet/scarff.txt


Karin Spaink
1 oktober 1995
De Groene Amsterdammer, 5 okt. '95.
groet,
    Karin Spaink

- I write, therefore I am:
http://www.xs4all.nl/~kspaink